Повеќе од доволно избори

proektiranje-Keding-Thinking simple

Проектирање

Проектирање на сите фази на градежните проекти, подготовка на комплетна техничка и проектна документација во согласност со важечката законска легислатива и стандарди.