Страст за извонредност, крајна изведба

Ние веруваме дека се клучот за квалитетот

Наше Портфолио

 • Лиценца А за изведувач на градби од прва категорија
 • Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија 
 • Лиценца за вршење на јавен превоз во меѓународниот патен сообраќај – превоз на стоки за сопствени потреби

 • ISO 9001:2015 – стандард за управување со квалитет

 • ISO 14001:2015 – стандард за управување со животна средина

 • ISO 45001:2018 – стандард за безбедност и здравје при работа

 • Градежни инженери
 • Архитекти
 • Сообраќајни инженери
 • Градежни техничари
 • Сообраќајни техничари
 • Овластени заварувачи
 • Овластени ракувачи со машини
 • Овластени кранисти
 • Овластени скелари
 • Овластени возачи за превоз на опасни материи

 • Комбиниран утоварувач – багер JCB

 • Камиони со хидраулични дигалки
 • Машини за хоризонтална сигнализација
 • Машини за поставување на еластична ограда
 • Машини за сечење на асфалт
 • Машини за залевање на пукнатини
 • Машини за сечење на арматура
 • Машини за виткање на арматура

 • Компресори
 • Агрегати
 • Возен парк

 • Јавно Претпријатие за Државни Патишта

 • Град Скопје

 • ГД Гранит АД Скопје
 • ДГ Бетон АД Скопје
 • Жикол ДГТ ДООЕЛ Скопје
 • ТАВ Аеродроми
 • ЕЛС Општина Прилеп
 • ЕЛС Општина Велес
 • ЕЛС Општина Битола

Поставување на заштитна опрема - одбојна еластична ограда на дел од улица Дабнички Завој покрај Дабничка Река во Прилеп – инвеститор ЕЛС Општина Прилеп

Подобрување на безбедноста во сообраќајот на 11 државни патишта – инвеститор ЈПДП

Реконструкција на „Школка“ во Градски Парк – Инвеститор Град Скопје

Изведување на градежни работи на Објект Проектирање и рехабилитација на државни патишта ЛОТ 2 делница Битола - Демир Хисар – Инвеститор ЈПДП

Рехабилитација на државен пат Р603, делница Радовиш – Подареш – Инвеститор ЈПДП

Санација на пукнатини на асфалтна површина и поставување на хоризонтална сигнализација на Меѓународниот Аеродром Скопје и Меѓународниот Аеродром Св.Апостол Павле во Охрид – Инвеститор ТАВ Аеродроми

Изведување на градежни работи на Објект Проектирање и рехабилитација на државни патишта ЛОТ 2 делница Драчево – Јурумлери – Инвеститор ЈПДП

Изведување на градежни работи на Објект Проектирање и рехабилитација на државни патишта ЛОТ 2 делница Драчево - Таор – Орешани – Инвеститор ЈПДП

Изведување на градежни работи на Објект Проектирање и рехабилитација на државни патишта ЛОТ 2 делница Битола - Демир Хисар – Инвеститор ЈПДП

Реконструкција на дилатации на мост на булевар Гоце Делчев во двата правци во Град Скопје – Инвеститор Град Скопје

Реконструкција на дилатации на мост на река Серава – Инвеститор Град Скопје

Санација на мост бр.3 на Сретков Дол на км 102+336 на објект „Санација на мостови на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари“ – Инвеститор ЈПДП

Санација на мост бр.4 на Висјак Дол на км 109+878 на објект „Санација на мостови на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари“ – Инвеститор ЈПДП

Набавка и услуги за сообраќајно обележување на улици и патишта (хоризонтална сигнализација) на територијата и за потребите на ЕЛС - Општина Прилеп – Инвеститор ЕЛС Општина Прилеп

Рехабилитација на државен пат Р1310 Берово-Клепало – Инвеститор ЈПДП

Санација на мост бр.5 на Тајмиште на км 111+710 на објект „Санација на мостови на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари“ – Инвеститор ЈПДП

Рехабилитација на државен пат Р1302 Берово – Струмица – Инвеститор ЈПДП

Изведба на дилатациона фуга помеѓу стар и нов асфалт на објект Бензинска станица – Инвеститор Макпетрол

Рехабилитација на државен пат Р1302 Берово - Струмица и Дабиле – Хамзали – Инвеститор ЈПДП

Рехабилитација на државен пат Р1401 делница Раброво – Костурино – Инвеститор ЈПДП

Изведба на градежни работи, инсталирање на еластична одбојна ограда како дел од проектот за рехабилитација на државен пат Р1106 делница Близанско – Калуѓерец – Инвеститор ЈПДП

Поставување на сообраќајна сигнализација и опрема за зголемување на безбедноста на автопатиштата на Коридор 10 и клучка Стоби – Инвеститор ЈПДП

Санација на објекти и набавка и поставување на сообраќајни знаци на Објект - Санација и рехабилитација на државен пат А1 делница Неготино - Демир Капија (лев и десен коловоз) од км 114+673,28 до к 123+272,32 – Инвеститор ЈПДП

Договор за извршување на градежни работи и поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на Објект - ЛОТ 1 Рехабилитација на државен пат А3 делница Битола – Макази – Инвеститор ЈПДП

Изведување на сообраќајна сигнализација на објект „Рехабилитација на национален пат А3, делница Кочани - Делчево“ – Инвеститор ЈПДП

Реконструкција и поставување на сообраќајни знаци и патни ознаки од одредени клучки по должината на Коридор 10 и на делницата од клучка Хиподром до клучка Миладиновци и од клучка Хиподром до клучка Петровец – Инвеститор ЈПДП

Изведување на градежни работи при Реконструкција на Регионален пат Р1202, секција Ново Село – Бунец – Инвеститор ЈПДП

Изработка, транспорт, монтажа и демонтажа на просторна челична конструкција за бетонирање на бетонска плоча и бетонски попречни и подолжни греди за Надземен пешачки премин Спомен обележје Плоштад Скендербег – Инвеститор Град Скопје

Изведување на градежни активности при реконструкција на мост бр.61 на државен пат А2 пред Стража – Инвеститор ЈПДП

Поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на Објект - Набавка и замена на сообраќајни знаци, патни ознаки и опрема на државни патишта, ЛОТ 1 - Државен пат А3 Прилеп - Битола и А2 Гостивар – Кичево – Инвеститор ЈПДП

Поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на Објект - Набавка и замена на сообраќајни знаци, патни ознаки и опрема на државни патишта, ЛОТ 2 - Државен пат А4 Штип - Граничен премин Ново Село и Државен пат А2 Куманово - Граничен премин Деве Баир – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на вертикална сигнализација, хоризонтална сигнализација и опрема на регионални патишта Р2134, Р1102 и Р1204 – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на сообраќајни знаци, бележење и опрема на патот за 11 рехабилитирани регионални патишта – Инвеститор ЈПДП

Договор за изведба на дел од градежните работи на проектот финансиран од НАТО: „Санација на патната инфраструктура“, фаза 3, „Обновување, рехабилитација и реконструкција на патната мрежа во Поранешна Југословенска Република Македонија“ – Инвеститор НАТО

Договор за изведување на комбинирана одбојна ограда при изградба на натпатник на државен пат А1, граница со Грција – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на сообраќајна сигнализација и опрема на делница Арачиново-Никуштак – Инвеститор ЈПДП

Поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на објект: Регионален пат Р1401 делница Раброво-Костурино, Државен пат А3 делница Делчево-Македонска Каменица, Државен пат А3 делница Виница-Кочани – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигналзиација на објект: Реконструкција на регионални патишта ЛОТ 1 Р2434 Ангелци-Велјуса-Водоча-Баница – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на единечна еластична ограда и набавка и поставување на завршетоци на ограда на Објект: Рехабилитација и подобрување на регионалните патишта ЛОТ 4 Р1201 Струга-Дебар – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на еластична ограда за ЛОТ 2 Југоисточен и Вардарски регион Фаза 2 делница Струмица-Попчево – Инвеститор ЈПДП

Набавка и поставување на единечна еластична ограда и набавка и поставување на завршетоци од оградана Објект: Рехабилитацијана Р2246 Извор-Бошков Мост, делница Гарски Мост – Бошков Мост – Инвеститор ЈПДП

Набавка и продажба на сообраќајна опрема за Демир Капија-Смоквица – Инвеститор ЈПДП

Изведба на чистење, обележување и поставување на сообраќајна сигнализација на тунели – Инвеститор ЈПДП

Поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на М6 Штип-Струмица, делница Сурдулица-Радичево –Инвеститор ЈПДП

Поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на Автопат М1/Е75 (Граничен премин Табановце; Рафинерија - Клучка Миладиновци со наплатна рампа: Аеродром Александар Велики – Клучка Петровец; Граничен премин Богородица) – Инвеститор ЈПДП

Реновирањена хоризонтална сигнализација на површината на писта на Аеродром Подгорица и Аеродром Тиват – Инвеститор Аеродроми Црна Гора

Набавка и поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на патен правец Дебар-Струга – Инвеститор ЈПДП

Организациска структура

FINAL_MK_SHEMA

Превземања

Просторна Решетка
Прирачник за заштита
Каталог 2011