Повеќе од еден избори

Геодетски услуги

– Инженерска геодезија

Низ годините на активна работа во секторот на градежништвото, ДПСИ Кединг ДООЕЛ Скопје го развива секторот на геодезијата со цел да стане компетентент и стабилен партнер во сите фази на изведба и санација на конструкции. Сега Кединг има геодетски тим спремен да ги следи дури и на најсложените проблеми во секторот на Инженерска геодезија, почнувајќи од најрана фаза – ископи , до завршна фаза – проект на изведена состојба.