Инстлација на хоризонтална и вертикална сигнализација

ЦФЦД
  • Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема ––  стандардни и нестандардни сообраќајни знаци, опрема на патот (насочници и катадиоптри), поставување на еластична одбојна ограда .
Проект ID