Сообраќајна сигнализација - Сончев Град

СОНЧЕВ ГРАД
  • Изведба на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација и инсталација на сообраќајна опрема.
  • Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје
Проект ID