Реконструкција на мост

МОСТ СТРАЖА
  • Комплетна реконструкција и зајакнување на носивиот систем на Армиранобетонски мост, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Гостивар-Кичево – Стража.
  • Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје

Проект ID