Проектирање и изведба на челична просторна решетка

СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ - ТЕТОВО
  • Проектирање и изведба на покривна конструкција со употреба на модуларна просторна челична решетка на Средно Медицинско Училиште во Тетово – Никола Штејн.
  • Инвеститор: Средно Медицинско Училиште , Никола Штејн – Тетово
Проект ID