Проектирање и изведба на индустриски објект за производство на челична просторна решетка

ИЗВЕДБА НА ОБЈЕКТ
  • Проектирање и изведба на челична хала за производство на профили за челична просторна решетка користејќи ја истоимената просторна решетка.
  • Инвеститор: ДПЦИ Кединг Дооел Скопје
Проект ID