Проектирање и изведба - Мермерeн Комбинат

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ
  • Проектирање и изведба на носива конструкција од доградбата на мермерен комбинат Прилеп.
  • Инвеститор: Мермерен Комбинат – Прилеп
  • Активен проект
Проект ID
×

Table of Contents