Изведба на бензинска пумпа Алпетрол - Приштина

АЛПЕТРОЛ - ПРИШТИНА
  • Проектирање и изведба на конструкција со челична просторна решетка, бензинска пумпа Алпетрол – Приштина.
  • Инвеститор:  АЛПЕТРОЛ – Приштина
Проект ID